ข้อมูลการโหวต
คำถาม : มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
คำตอบที่ 1
35.38%
คำตอบที่ 2
24.62%
คำตอบที่ 3
33.85%
คำตอบที่ 4
6.15%