ข้อมูลการโหวต
คำถาม : มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
คำตอบที่ 1
29.49%
คำตอบที่ 2
21.79%
คำตอบที่ 3
29.49%
คำตอบที่ 4
19.23%