นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


  หน้าแรก   กระดานกระทู้   ติดต่อ   แผนผังเว็บไซต์   ข้อมูลพื้นฐาน   หน้าหลัก   ประวัติและตราสัญลักษณ์   ข้อมูลสภาพทั่วไป สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม การบริการพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ   ข้อมูลผู้สูงอายุ   ข้อมูลหมู่บ้าน   ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน   สถานที่สำคัญ   รวมภาพเทศบาลตำบล   ข้อมูลบุคลากร   โครงสร้างการบริหาร   คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา   หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ส่วนการศีกษาฯ   ผลการดำเนินงาน   ผลงานเทศบาลตำบล   รายรับรายจ่าย   ข้อมูลสำหรับประชาชน   สำนักงานปลัด   ส่วนการคลัง   ส่วนโยธา   ส่วนสาธารณสุขฯ   ส่วนการศึกษาฯ   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   อำนาจหน้าที่   แผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนพัฒนาสามปี   แผนการดำเนินงาน   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนอัตรากำลัง 3 ปี   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   การติดตามและประเมินผล   กฎหมายและระเบียบต่างๆ   พ.ร.บ./พ.ร.ก.   กฎกระทรวงและระเบียบ   คำสั่งเทศบาลตำบล::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157