นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


   ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาต...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ รายชื่อผู้เสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแสนภูดาษ ...    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๔)    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๓)    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่ ๓)    ประกาศเทศบาลตำบลแสนภูดาษ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล (ครั้งที่ ๒)    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่ ๒)    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล...    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่ง ถนนสายเข้า...    ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.๒ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที...    คำสั่งเทศบาลตำบลแสนภูดาษที่ 143 / 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราครกลาง โครงการซ...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงา...    คำสั่งเทศบาลตำบลแสนภูดาษ ที่ 143/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างงานก่อสร้า...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโค...    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน(บ่อวัด) หมู่ที่ ...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที...    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ว...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที...    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ (รถบรรทุกน้ำเอนกประส...    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที...    ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเข้าบ...    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเข้าบ...    ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเข้าบ...
Total 35 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157