นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


โครงการรณรงค์ให้ความรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนภูดาษ
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอย...
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชน...
มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ
โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส/เด็กเร่ร่อน ประจำปีงบปร...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ 5 ธันวาคม
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ....
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
โครงการรณรงค์และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังลดความรุ่...
Total 103 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157