นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


รายรับรายจ่าย

รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายรับ รายรับจริง รายรับตามงบประมาณการ รายรับ 

ภาษีอากร ๑๓,๑๐๓,๘๘๐.๖๕
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต ๑,๔๗๖,๖๑๑.๓๐
รายได้จากทรัพย์สิน ๕๓๖,๗๙๑.๘๘
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -
รายได้เบ็ดเตล็ด ๙,๗๒๔
รายได้จากทุน  ๒๑,๕๐๐
ภาษีจัดสรร ๒๗,๖๐๗,๗๐๘.๒๙
เงินอุดหนุน ๘,๙๙๒,๔๓๕.๐๐
เงินรายได้ที่ได้ทราบประเภท  -
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๕๑,๗๔๘,๖๕๑.๑๒
รวมรายรับทั้งสิ้น ๕๑,๗๔๘,๖๕๑.๑๒

รายจ่าย รายจ่ายจริง รายจ่ายตามงบประมาณการงบกลาง

งบกลาง  ๖,๓๓๕,๙๙๖.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๕๑๑,๐๑๑.๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๓,๓๑๕,๔๘๐.๐๐                                                                                                   
ค่าจ้างประจำ  ๖๐๕,๕๒๐.๐๐                                                                                                                    ค่าจ้างชั่วคราว ๔,๐๐๒,๕๒๔.๓๑

ค่าตอบแทน ๒๓๐,๑๒๐.๐๐
ค่าใช้สอย ๓,๔๔๓,๔๕๓.๕๔
ค่าวัสดุ ๒,๐๗๑,๘๓๘.๘๔
ค่าสาธารณูปโภค ๖๑๖,๕๘๗.๙๔
เงินอุดหนุน ๕๔๙,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์ ๒,๘๕๙,๕๘๖.๖๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่นๆ -
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๑,๑๑๘.๘๓

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157