นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุทธภา  ประกอบเสียง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

                                                                    นายไพบูลย์    รองไชย                                                                       นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

                                                     นางสาวทิพยงค์   รักษาสิน                                                      นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ

นางสาวธารารัตน์  หร่ายเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวเกศรากรณ์  ตุมศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายปิยะ  สุมูลเวช
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายทอง  สงฆ์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157