นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

นางสาวอรนรินทร์  ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฝนทิพย์   สีสัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

                              นางสาวสมฤทัย  จันทรสุก                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

นายบัณดิฐ  สุตสุนทร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิชัย  ธรรมจรูญ
คนงานประจำรถขยะ

นายวิชิต  ไชยโคตร
คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     นายเอนก  ทองเขียว                                       คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157