นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองคลัง

 

นายปฐวี  ไตรเดช  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอมรรัตน์  โรจิณ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนุจริน  สัมฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวันเพ็ญ  สดใส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาววีรพร  สวัสดี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวขวัญภิรมย์  จันทรสุก
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นายณัฐพงษ์  พ่วงสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157