นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สำนักปลัด

        

                                                                นายวินัย   ศิริรัตน์                                                                         ปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

นางสาวอรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุชารัช ณ เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด

 

           

          นายไตรเทพ  ศักดิ์กาญจนวงค์                เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

           นายวีรวุฒิ   ถนอมวัฒนชัย               
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

         นายคเณศศักดิ์   กุลพร         
ติกรปฏิบัติการ

                

    นางสาวนรินทร์   รัตนเลิศ     
  พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

            นางสาวยลดา  สาคร                  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

         นางสาวรัตนาภรณ์   สมจิตร       
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  นางสาวจิตราภรณ์  โพธิ์ชัย     
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

              นางสาวนงนุช  จันทะพันธ์              
     คนงานทั่วไป

          นางสาววัชรินทร์   พุทธิพงษ์         
คนงานทั่วไป

         นางสาวยติยาษรณ์  ทัศนา             
  คนงานทั่วไป 

          

                    นายอภิสิทธิ์  ดงพงษ์                 
                    คนงานทั่วไป                     

                นายเดชา   สุตสุนทร                                                      พนักงานขับรถยนต์

               นายปรเมศวร์  ทรัพย์มณี             
   พนักงานขับรถยนต์

                    นายนพพร   ศรีวัฒนะ               
    พนักงานดับเพลิง

 

                นายไพรวัลย์   สฤงคาร                                   พนักงานดับเพลิง

 

               

 

 

 

 

                 นายวันชัย   พรหมทอง                                พนักงานดับเพลิง

  

นายบรรพต   ศรีเสวก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 

 

 

 

นายบวร   ธรรมจรูญ
คนงานทั่วไป

         

                      นายธวัช   นิลอ่อน               
        นักการ/ภารโรง

 

 

 

 

 

   

 

ดาวน์โหลดไฟล์>>>  คลิกที่นี่!!!


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157