นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สำนักปลัด

นางสาวช่อลัดดา  พิทักษ์ทรัพย์

ปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

นางสาวอรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุชารัช ณ เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาววิไลรัตน์  ขาวมรดก
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ

           

              นายไตรเทพ  ศักดิ์กาญจนวงค์            เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน      

 

 

 

 

นางสาวจิตราภรณ์  โพธิ์ชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตนาภรณ์  สมจิตร
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวยลดา  สาคร
ผู้ช่วยบุคลากร

นายบรรพต  ศรีเสวก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเดชา  สุตสุนทร
พนักงานขับรถยนต์

                  นางสาวจิตราภรณ์  โพธิ์ชัย                               คนงานทั่วไป                     

                 นายมงคล  มกกงไผ่                      คนงานทั่วไป  

นายบวร  ธรรมจรูญ
คนงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์  ประสิทธิ์ปิตินิวัต
คนงานทั่วไป

 

นายนพพร  ศรีวัฒนะ
คนงานทั่วไป

นางสาวสุภาพ  สินชัย
คนงานทั่วไป

 

นางสาวสมฤทัย  จันทรสุก
คนงานทั่วไป

นายธวัช  นิลอ่อน
นักการภารโรง

 

ดาวน์โหลดไฟล์>>>  คลิกที่นี่!!!


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157