นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


หัวหน้าส่วนราชการ

นายวินัย   ศิริรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

                                                                             

            นายอรรณพ  กสิผล                                       นางสาวอรนรินทร์  ธัญวิสิษฐ์กุล
   รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ                            รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

นายอาคม ศิลปสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                       นายปฐวี   ไตรเดช                         ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวสุทธภา  ประกอบเสียง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวสุชารัช  ณ  เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

 

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157