นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝาช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ� ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝศบ๏ฟฝลตำบ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝูด๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ

๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรณ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝิผ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรน๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัญ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝษฐ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝศบ๏ฟฝลตำบ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝูด๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝศบ๏ฟฝลตำบ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝูด๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝลป๏ฟฝิท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝำน๏ฟฝยก๏ฟฝรกอง๏ฟฝ๏ฟฝาง

๏ฟฝ

๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยป๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ� ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝเดช๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝำน๏ฟฝยก๏ฟฝรกอง๏ฟฝ๏ฟฝัง

๏ฟฝ

๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะกอบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝำน๏ฟฝยก๏ฟฝรกอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝึก๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ

๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุช๏ฟฝ๏ฟฝัช๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝยง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝำนัก๏ฟฝ๏ฟฝัด

๏ฟฝ


๏ฟฝ

๏ฟฝ

๏ฟฝ

ดาวน์โหลดไฟล์>>>  คลิกที่นี่!!!


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157