นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


สมาชิกสภา

นายสุชาติ มาสุข
ประธานสภาเทศบาล

นายอาณัติ เดชานันทศิลป์
รองประธานสภาเทศบาล

นายวิเชียร นาคสุก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเทอดศักดิ์ สาคร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเกียรติชัย พรหมศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางชนากานต์ ล้ำเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพงศธร เหมือนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสาคร ทรัพย์สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางศิริโสภา อู๋สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายอุไทย มกกงไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายเมธี สงฆ์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

   

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157