นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


BeginnerGhost Was Here

Municipal structure

In accordance with the Municipal Act of 2496, the municipality is divided into two parts: the municipal council and the mayor.

1. The municipal council acts as a legislative and administrative body consisting of members of the municipal council. From the direct election of the people in the position for 4 years each time Consisting of 12 members

2. MayorThe Mayor manages the affairs of the municipality according to the law. By being directly elected by the people under the law on election of local council members Or local service provider Or the local administrator has a term of office for 4 years and can not hold the position for more than 2 consecutive terms. The mayor appoints vice mayor Which is not a member of the municipal council as an assistant in public administration by Article 48 of the law on municipalities Has appointed not more than 2 deputy mayors to assist in the administration of the municipality as assigned by the mayor And Mr. Alderman appointed a counselor and secretary to the mayor Which is not a member of the municipal council In the case where the municipal municipality is able to appoint a total of not more than 2 persons, with the municipal secretary being the supervisor and responsible for the routine work of the municipality Wang Chai Subdistrict Municipality consists of 8 government agencies that have a common purpose in providing services to the people In what areas are these government services available?


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานจัดทำงบประมาณ
-งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ฯ งานแผนที่ภาษีฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์ทรัพย์สิน

กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา งานไฟฟ้า การสาธารณูปโภค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
-งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานแบบแผนและก่อสร้าง
-งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข
-งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานพัฒนาชุมชน

The Education Division is responsible for education. And other related tasks Or as assigned, including
- Administration
- Non-formal and informal education
- Child Development Center

ดาวน์โหลดไฟล์>>>  คลิกที่นี่!!!


::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157