นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็นสองส่วนคือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

1. สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่ประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 คือ สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 12 คน

2. นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และไม่สามารถตำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา 48 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยในการบริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และนายยกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา และ เลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำของเทศบาล เทศบาลตำบลวังชัย ประกอบไปด้วย ส่วนราชการทั้งหมด 8 ส่วน ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการในด้านใดบ้าง ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานจัดทำงบประมาณ
-งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ฯ งานแผนที่ภาษีฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์ทรัพย์สิน

กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา งานไฟฟ้า การสาธารณูปโภค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
-งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานแบบแผนและก่อสร้าง
-งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข
-งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานพัฒนาชุมชน

กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
-งานธุรการ
-งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157