นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


อำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล
1.1  งานบริหารทั่วไป
       - งานสารบรรณ
       - งานบริหารงานบุคคล
       - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
       - งานตรวจสอบภายใน
       - งานประชาสัมพันธ์
       - งานรัฐพิธี
       - งานสนับสนุนและบริการประชาชน
1.2. งานนโยบายและแผน
       - งานนโยบายและแผน
       - งานวิชาการ
       - งานงบประมาณ
       - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1.3.งานกฎหมายและคดี
       - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
       - งานการดำเนินการทางคดีปกครอง
       - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และอุทธรณ์
       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
       - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
1.4 .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       - งานอำนวยการ
       - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       - งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
       - งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยและบูรณะ
1.5.งานกิจการสภา
       - งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
       - งานการประชุมสภา
       - งานอำนวยการและประสานงาน

 
กองคลัง
2.1. งานการเงิน
       - งานการรับเงิน
       - งานการเบิกจ่ายเงิน
       - งานการฝากเงิน
       - งานการเก็บรักษาเงิน
       - งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
2.2. งานการบัญชี
       - งานการบัญชี
       - งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน
       - งานการเงินและงบทดลอง
       - งานการบันทึกประจำวัน  ทุกสิ้นเดือน  ทุกสี่เดือน 
         ทุกสิ้นปีงบประมาณ
       - งานการตรวจสอบ
       -งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
       - งานพัฒนารายได้
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
       -งานธุรการประจำส่วนการคลัง
2.4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
       - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
       - งานพัสดุ
       - งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 

กองช่าง 
3.1.งานก่อสร้าง
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
       - งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ำ
       - งานข้อมูลก่อสร้างและตกแต่งสถานที่
       - งานจัดทำฎีกาและพัสดุประจำส่วน
       - งานธุรการประจำส่วนโยธา
3.2.งานอกแบบและควบคุมอาคาร
       - งานประเมินราคา
       - งานออกแบบและบริการข้อมูล
       - งานควบคุมการก่อสร้าง
3.3.งานประสานสาธารณูปโภค
       - งานประสานกิจการประปา
       - งานไฟฟ้าสาธารณะ
       - งานระบายน้ำ
3.4.งานผังเมือง
       - งานสำรวจและแผนที่
       - งานวางผังพัฒนาเมือง
       - งานควบคุมทางผังเมือง

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4.1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
       - งานสุขาภิบาลทั่วไป
       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       - งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
       - งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน
       - งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
4.2.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
       - งานอนามัยชุมชน
       - งานสาธารณสุขมูลฐาน
       - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
       - งานป้องกัน รักษาและบำบัดยาเสพติด
       - งานส่งเสริมและเผยแพร่
4.3.งานรักษาความสะอาด
       - งานรักษาความสะอาดถนน  ทางน้ำ สินค้ากลุ่มอาชีพ
          ทางเดินและที่สาธารณะ
       - งานควบคุมสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
       - งานขนถ่ายสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
       - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
4.4. งานส่งเสริมการเกษตร
       - งานวิชาการเกษตร
       - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
       - งานส่งเสริมการเกษตร
4.5.งานส่งเสริมการประมง
       - งานวิชาการประมง
       - งานส่งเสริมการประมง
       - งานบำบัดน้ำเสีย
 

กองการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม
5.1.งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
       - งานส่งเสริมการศึกษา
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
       - งานประสานกิจกรรม
       - งานทะเบียนและข้อมูล
       - งานจัดทำฎีกาและพัสดุประจำส่วน
5.2.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
       - งานธุรการประจำส่วนการศึกษา
       - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
       - งานกิจกรรมและนันทนาการ
       - งานโภชนาการ
       - งานติดตามและประเมินผล
5.3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
       - งานศูนย์เยาวชน
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
       - งานส่งเสริมสุขภาพ
5.4.งานสังคมสงเคราะห์
       - งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี คนชราและผู้พิการ
       - งานทะเบียนและข้อมูล         
5.5. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
       - งานส่งเสริมอาชีพและแรงงาน
       - งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน
       - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
       - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ
          กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157