นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม

1. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
       - งานส่งเสริมการศึกษา
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
       - งานประสานกิจกรรม
       - งานทะเบียนและข้อมูล
       - งานจัดทำฎีกาและพัสดุประจำส่วน

2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
       - งานธุรการประจำส่วนการศึกษา
       - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
       - งานกิจกรรมและนันทนาการ
       - งานโภชนาการ
       - งานติดตามและประเมินผล

3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
       - งานศูนย์เยาวชน
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
       - งานส่งเสริมสุขภาพ

4. งานสังคมสงเคราะห์
       - งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี คนชราและผู้พิการ
       - งานทะเบียนและข้อมูล     
    
5. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
       - งานส่งเสริมอาชีพและแรงงาน
       - งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน
       - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
       - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ
          กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว
       - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157