นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4.1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
       - งานสุขาภิบาลทั่วไป
       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       - งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
       - งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน
       - งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข

4.2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
       - งานอนามัยชุมชน
       - งานสาธารณสุขมูลฐาน
       - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
       - งานป้องกัน รักษาและบำบัดยาเสพติด
       - งานส่งเสริมและเผยแพร่

4.3. งานรักษาความสะอาด
       - งานรักษาความสะอาดถนน  ทางน้ำ สินค้ากลุ่มอาชีพทางเดินและที่สาธารณะ 
       - งานควบคุมสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
       - งานขนถ่ายสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
       - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

4.4. งานส่งเสริมการเกษตร
       - งานวิชาการเกษตร
       - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
       - งานส่งเสริมการเกษตร

4.5. งานส่งเสริมการประมง
       - งานวิชาการประมง
       - งานส่งเสริมการประมง
       - งานบำบัดน้ำเสีย::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157