นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองช่าง

3.1. งานก่อสร้าง
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
       - งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ำ
       - งานข้อมูลก่อสร้างและตกแต่งสถานที่
       - งานจัดทำฎีกาและพัสดุประจำส่วน
       - งานธุรการประจำส่วนโยธา

3.2. งานอกแบบและควบคุมอาคาร
       - งานประเมินราคา
       - งานออกแบบและบริการข้อมูล
       - งานควบคุมการก่อสร้าง

3.3. งานประสานสาธารณูปโภค
       - งานประสานกิจการประปา
       - งานไฟฟ้าสาธารณะ
       - งานระบายน้ำ

3.4. งานผังเมือง
       - งานสำรวจและแผนที่
       - งานวางผังพัฒนาเมือง
       - งานควบคุมทางผังเมือง::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157