นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


กองคลัง

2.1. งานการเงิน
       - งานการรับเงิน
       - งานการเบิกจ่ายเงิน
       - งานการฝากเงิน
       - งานการเก็บรักษาเงิน
       - งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2.2. งานการบัญชี
       - งานการบัญชี
       - งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน
       - งานการเงินและงบทดลอง
       - งานการบันทึกประจำวัน  ทุกสิ้นเดือน  ทุกสี่เดือน ทุกสิ้นปีงบประมาณ
       - งานการตรวจสอบ
       - งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
       - งานพัฒนารายได้
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157