นายโสภณ พันธนะวรพิน นายกเทศมนตรี แสนภูดาษ


ประวัติและตราสัญลักษณ์

     ตำบลแสนภูดาษ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง มีพื้นที่ 7,138 ไร่ ประชากร 2,564 คน แบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านด่านเก่า บ้านนอก และบ้านหมู่ใหญ่ ความเป็นมาของชุมชน ผู้เรียบเรียงและอาจารย์ประไพ พันธนะวพิน ได้สัมภาษณ์ นายถนอม หร่ายเจริญ อายุ 82 ปี และศึกษาข้อมูลจากวัดและโรงเรียนพอจะสรุปได้ว่า ประชากรตำบลแสนภูดาษเป็นคนพื้นที่เดิม และพวกที่อพยพมาจากถิ่นอื่นบ้าง สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ตั้งด่านเก็บภาษีเรือสินค้าที่ขึ้นล่องตามแม่น้ำบางปะกงระหว่างเมือง ชลบุรี กับ เมืองฉะเชิงเทรา เสมียนที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจะถูกส่งมาจากคลองด่าน และเมืองสมุทรปราการ อยู่ไปนาน ๆ ก็มีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้ยกเลิกด่านจัดเก็บภาษี ผู้คนเหล่านี้มิได้อพยพกลับ คงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เดิม บริเวณแห่งนี้ได้ชื่อว่า "ด่านเก่า" เพราะเป็นสถานที่ตั้งด่านเก็บภาษีทางเรือ
     ส่วนชื่อของตำบล เนื่องจากตำบลนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นที่ราบลุ่มชายเลน มีต้นลำพูขึ้นอยู่มากมายที่บริเวณโคนต้นจะมีหน่อลำพู แตกออกมาอยู่ใต้ดินและบนดินอย่างเนืองแน่น เวลาน้ำขึ้นในคืนเดือนหงาย พระจันทร์เต็มดวงจะมองเห็นหน่อลำพูที่โผล่พ้นน้ำ  มีสีค่อนข้างขาวดื่นดาษไปหมด นับเป็นแสน ๆ หน่อชาวบ้านจึงหยิบยกเอาธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น สวยงาม ไม่มีที่ใดเหมือนตั้งเป็นชื่อ ตำบลว่า "ตำบลแสนภูดาษ" คำว่า "ภู" นั้น ในสมัยโบราณการเขียนหนังสือไทยไม่ค่อนเข้มงวดกวดขันเท่าไรนัก มุ่งแต่เพียงให้อ่านออกก็พอแล้ว คำที่ถูกต้องต้องเขียนว่า "พู" เพราะมาจาก คำว่า "ลำพู" หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นในที่น้ำกร่อยวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้ ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้น ทำมาหากินอาศัยธรรมชาติ ได้แก่ การทำนา ทำการประมงริมฝั่งแม่น้ำ การเลี้ยงสัตว์ และอาชีพตัดหน่อลำพูขายเพื่อนำไปทำจุกขวดน้ำปลา และ ขวดสุรา ฐานะโดยทั่วไปไม่ร่ำรวยแต่เป็นชีวิตที่สงบสุข
     ปัจจุบันมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ มีโรงงานอุตสาหกรรมผุดขึ้นมากมาย มีสนามกอล์ฟเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เดิมเป็นสภาตำบลแสนภูดาษได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ที่กำหนดว่าสภาตำบลมีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้  โดยมีการเลือกตั้งให้นายสุเทพ กรัสประพันธุ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอุทัย มกกงไผ่ เป็นประธานสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล และในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษมีฐานะเป็น อบต.ขนาดเล็ก ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตราสัญลักษณ์ ทต.แสนภูดาษ

 ::
มีการเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
 
Protect The King ตำบลของไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปพร. สายด่วนของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ข่าวสารตลาดแรงงาน
Copyright 2013 สำนักงานเทศบาลตำบลตำแสนภูดาษ
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์ : 0-3857-7157